โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข "โปรโดนใจ คนขายฟิน!"

Rabbit LINE Pay
เผยแพร่ 20 ก.ค. 2018 เวลา 10.00 น.

รายการส่งเสริมการขายเงินคืนสำหรับร้านค้า

1. ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเฉพาะร้านค้าที่กำหนดโดยใช้ช่องทางการรับชำระโดยบริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด ด้วยระบบWebPOS หรือร้านค้าที่ใช้บริการของบริษัท ซอฟท์เบค จำกัด (Page365) โดยมีรายการรับชำระผ่านช่องทางRabbit LINE Pay เท่านั้น

2. ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการต้องมีรายการรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตั้งแต่100บาท (หนึ่งร้อยบาท) ขึ้นไป โดยไม่มีการถูกยกเลิกหรือคืนเงินในภายหลัง ทั้งนี้รายการที่มีมูลค่าต่ำกว่า100บาท (หนึ่งร้อยบาท) จะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ

3. ร้านค้าจะได้รับเงินคืนตามตารางด้านล่างร้านทั่วไป+Page365

 4. ยอดรายการรับชำระจะถูกนำมาคำนวณเป็นรายเดือน โดยนับวันแรกของเดือนเวลา 00:00:00 ถึงวันสุดท้ายของเดือนเวลา 23:59:59 เท่านั้น  

5. ยอดรายการรับชำระจะไม่นับย้อนหลังในทุกกรณี

6. ไม่นับรายการที่มีการใช้งานผิดประเภท เช่น การจ่ายซ้ำโดยผู้ซื้อเดิมในวันและเวลาใกล้เคียงกัน และ/หรือ การชำระเงินโดยผู้ใช้เดียวกันซ้ำกันมากกว่า5ครั้งต่อเดือน เป็นต้น

7. ร้านค้าต้องสามารถส่งหลักฐานการเผยแพร่สื่อตามช่องทางที่กำหนด คือ 

7.1. Facebook pageของร้านค้า

7.2. Instagram Post ของร้านค้า

7.3. ข้อความLINE@ Broadcast

7.4. ช่องทางอื่น ๆเช่น Websiteของร้านค้า เป็นต้น

8. สื่อส่งเสริมการขายต้องเป็นไปตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

9. หากร้านค้าไม่มีช่องทางสื่อในการเผยแพร่ตามข้อ 8 สามารถยกเว้นได้ไม่เกิน2ช่องทาง และ ต้องเผยแพร่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ1ครั้ง

10. กรณีร้านค้าไม่สามารถแสดงหลักฐานการเผยแพร่สื่อได้ หรือเผยแพร่ไม่ครบตามที่บริษัทระบุไว้ หรือทางบริษัทตรวจสอบแล้วไม่พบการเผยแพร่สื่อตามที่ร้านค้าแจ้ง บริษัทจะสงวนสิทธิในการคืนเงินให้ร้านค้าทุกกรณี

11. บริษัทจะทำการสรุปยอดทุกต้นเดือนของเดือนถัดไปและโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้าหรือกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ตามฐานข้อมูลของบริษัทภายใน 30 วัน ทำการนับจากวันสรุปยอด

12. หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินเข้าบัญชีที่สมัครไว้ได้ บริษัทจะถือว่าร้านค้าสละสิทธิที่จะได้รับเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

13. สิทธิ์รับเงินคืนของร้านค้าไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ในทุกกรณี

14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด